Obec Zvánovice

Historie: Zvánovice patří k nejstarším osadám ve zdejším kraji. Byly původně rodovou vesnicí. Jméno dostaly po zakladateli rodu Zvánovi, který zde žil a hospodařil společně se svými syny a jejich potomstvem.

Vrchním pánem byl český kníže, který koncem 12. století věnoval Zvánovice klášteru Želivskému. Koncem 13. století prodává Želivský klášter Zvánovice Ctiborovi z Cimburka.

V letech 1320-1321 byla část Zvánovic prodána klášteru u sv. Jiří. Z roku 1320 pochází první doložená písemná zmínka o Zvánovicích.

Počátkem 15. stol. nakrátko drží Zvánovice klášter sv. Anny pod Petřínem. Husitské války učinily konec klášterní vrchnosti a roku 1436 zapsal císař Zikmund Zvánovice Bohuslavovi z Postupic. V rukou pánů Kostků na Hrádku (později nazvaném Komorní Hrádek) jsou Zvánovice až do začátku 16. stol. a u hrádeckého panství zůstaly pak až do roku 1848.

Dále se mluví o části Zvánovic, která patřila držitelům Střimelic a pak pánům z Kostelce. Teprve roku 1554 došlo k tomu, že Zvánovice mají jedinou vrchnost na Hrádku. Toho roku od Smiřických na Kostelci k panství hrádeckému byly přikoupeny dvě usedlosti a krčma ve Zvánovicích.

Hlavní obživu obyvatelstvu poskytovalo zemědělství. Protože zdejší pole nebyla příliš úrodná, chovalo se zde dosti ovcí, které pásl obecní pastýř. Odedávna se v okolí pálilo dřevěné uhlí, které se vozilo do Prahy na trh a do továren i do dalších měst. Později se objevují drobní řemeslníci, kromě kolářů, kovářů, tesařů, truhlářů to byli i tkalci, ševci, krejčí a další.

Současnost obce: V obci se od roku 2003 pořádají Setkání rodáků a přátel obce. Obnovují se též některé staré tradice – Máje, pálení ohňů v den svátku Jana Husa, závody přes rybník po lávce na kolech a další. Při pořádání těchto akcí spolupracují všechny spolky a sdružení obce Zvánovice. Nejstarší z nich jsou: Sbor dobrovolných hasičů, Obec baráčníků a T. J. Sokol. Pozornost je věnována opravám památek, v roce 2006 byl ze sbírky pořízen nový zvon do místní kaple. V roce 2008 bylo otevřeno nové dětské hřiště. Bylo vybudováno z iniciativy Komunitního centra Zvánovice za finanční podpory Evropské unie, České republiky a obce Zvánovice. V obci se podařilo udržet v provozu prodejnu smíšeného zboží s bufetem a hospodu, možnost ubytování a další služby zajišťuje hotel Legner. Dopravní spojení je zajišťováno autobusy v rámci PID.

V roce 2009 začala výstavba vodovodu a v roce 2010 výstavba kanalizace s čističkou odpadních vod. V obci přibývá nových domů a s tím se zvyšuje i počet obyvatel. Chybí zde mateřská škola, která by měla vzniknout přestavbou bývalé školní budovy. Zatím tomu však brání nedostatek financí, dotaci se zatím nepodařilo získat.

 

Škola byla postavena v roce 1878 a svému účelu sloužila více než 100 let. Před tím se od roku 1787 vyučovalo v domku č.p. 39. V současnosti děti dojíždějí do škol v okolních obcích.

Kaple sv. Jana Nepomuckého z let 1836-1837 stojí na místě, kde od nepaměti stávala dřevěná zvonička. Ve věžičce kaple býval zvon, na který se zvonilo o nedělích a svátcích. Zvon z kaple byl v r. 1916 zrekvírován pro válečné účely. Druhý zvon z roku 1932 byl sejmut v době německé okupace. V roce 2006 byla uspořádána sbírka, ze které byl pořízen nový zvon s elektrickým pohonem. Od 20. května 2006 zvoní dvakrát denně – ve 12 a 19 hodin.

Památné lípy: Okolo kaple roste několik lip. Čtyři z nich, s obvody kmenů od 270 do pozoruhodných 560 cm a výškou 25 metrů byly v roce 1996 vyhlášeny za památné. Nachází se zde druhá největší lípa na okrese Praha-východ. Z ní bylo přemnoženo několik stromků, jeden z nich byl v roce 2006 zasazen pod místní kaplí.

Zvonička z roku 1909 původně stávala na návsi nedaleko obecní studny, později byla přemístěna na kopeček nad rybníkem. Dříve se zde zvonilo poledne a klekání, později zvon sloužil pouze jako umíráček. V roce 1916 byl zvon zabaven pro válečné účely - získání bronzu pro výrobu zbraní. Později byl pořízen nový, i když pouze železný.

Kříž na návsi byl postaven místními občany roku 1814. V roce 2004 byl opraven a 25.září 2004, přesně v den 190. výročí prvního svěcení znovu posvěcen.

Kříž na Boučí při cestě k Ondřejovu nechali v roce 1863 zhotovit manželé Vykoukalovi, vlastníci hospody č.p. 24.

Kříž u silnice ke Třemblatu postavili v roce 1898 na svůj náklad biřmovanci z obce Zvánovice.

Pomník padlým v 1. světové válce zbudován obcí za přispění místních spolků. Tento pomník byl slavnostně odhalen 22.7.1922. V roce 2005 byla vedle pomníku odhalena pamětní deska zdejšímu rodákovi Aloisi Pácovi, který byl zastřelen německým důstojníkem v roce 1945.

Pomník Mistra Jana Husa byl postaven v roce 1925 na podnět p. učitele Andrlíka, který zde v tuto dobu působil.

Lípa svobody byla zasazena v roce 1919 nad silnicí proti kapličce. Za německé okupace, kdy bylo nařízeno lípy svobody kácet, byla záměnou odstraněna jiná lípa.

Zajímavost: obecní studna pod bývalou školou má velmi dobrou pitnou vodu a silný pramen. Přestože voda neustále odtéká trubkou, studna prý nikdy - ani v době největšího sucha - nezůstala bez vody.

 

Ve Zvánovicích se narodil Emanuel Brožík (1887-1936), hudební skladatel, libretista operet a herec, člen Městského divadla na Vinohradech.

 

Archeologická památka – mlecí kameny se nacházejí v řečišti Zvánovického potoka a v jeho okolí, v blízkosti hotelu Legner. Jedná se o žulové válce o průměru 80 - 125 cm, jejichž hmotnost je odhadována na 460 - 2100 kg.

O jejich původu a účelu existují různé dohady. Podle některých pocházejí z pohanských dob a byly součástí posvátné stavby nacházející se na kopci nad potokem. Odtud prý byly později svaleny do údolí. Podle jiné domněnky žulové válce sloužily jako podstavce pod dřevěné sochy pohanských bohů.

V 70. letech 20. století zde byl proveden archeologický průzkum. Podle jeho výsledku se jedná o polotovary mlecích kamenů, které se zde vyráběly ve středověku v lomu ve stráni nad potokem. Tyto mlecí kameny měly sloužit k rozemílání rud těžených v té době ve zdejším okolí.

Překvapivé je však množství kulatých kamenů, při archeologickém průzkumu jich bylo nalezeno 45, mnoho jich však prý bylo zničeno počátkem 20. století při výstavbě nedaleké silnice (roztloukáním na štěrk).

Podobné kameny byly před nedávnem objeveny v základech pod pilíři Karlova mostu.